Szkoła Podstawowa Nr 122 we Wrocławiu zaprasza Dzieci i Młodzież z dysfunkcją wzroku.

Nasi uczniowie, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy realizują program nauczania i podstawę programową szkół ogólnodostępnych!

Uczeń klasy VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i jako absolwent uzyskuje wykształcenie podstawowe. Absolwenci Szkoły Podstawowej wybierają kierunek dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji, w szkołach ponadpodstawowych.

Struktura Szkoły Podstawowej Nr 122

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KL. „0”

Dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Osiągając dojrzałość szkolną, przystępuje do kl. I w następnym roku szkolnym.

I ETAP EDUKACYJNY Klasy I – III

Edukacja wczesnoszkolna Obowiązuje ocena opisowa.

II ETAP EDUKACYJNY Klasy IV – VIII

Nauczanie przedmiotowe. Uczeń kl. VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 122

dla Uczniów z Dysfunkcją Wzroku oraz Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym

ODDZIAŁ I klasy I - III

ODDZIAŁ II Klasy IV – VIII

Obowiązuje ocena opisowa. Uczeń klasy VIII, który ukończy ww. Szkołę Podstawową Specjalną może dalej kształcić się w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Szkołę podstawową charakteryzuje:

  • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewniająca optymalne warunki kształcenia, wychowania, troskliwą opiekę oraz rewalidację, odpowiednio do potrzeb ucznia.

  • Infrastruktura i baza szkoły dostosowana jest przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących, a także osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku

  • Sale lekcyjne wyposażone są w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały tyflograficzne oraz kartograficzne środki dydaktyczne (m.in. podręczniki w powiększonym czarnym druku i druku brajlowskim, wypukłe rysunki, plany, mapy, atlasy geograficzne oraz historyczne). W klasach jest specjalistyczny sprzęt (nowoczesne, kolorowe powiększalniki, maszyny brajlowskie, tablice interaktywne, komputery z oprogramowaniem powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym dla uczniów słabowidzących i niewidomych).

  • Uczniowie mają zapewnione podręczniki w powiększonym czarnym druku i w brajlu, które wypożyczają na początku roku szkolnego z biblioteki szkolnej. Mogą też zakupić zeszyty w pogrubione linie i kratkę.

  • W trosce o rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, proponujemy zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne takie jak: rehabilitacja wzroku, orientacja przestrzenna, integracja sensoryczna, techniki brajlowskie, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia ruchowa, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia metodą biofeedback, zajęcia tyfloinformatyczne.

  • Dzieci i młodzież mają swoje zainteresowania i uzdolnienia, żeby je rozwijać mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych np: muzycznego koła zainteresowań, filmowego koła zainteresowań, koła plastycznego, koła biologicznego oraz zajęć sportowych np: piłki nożnej, Goalballa, showdowna, pływania czy też tenisa stołowego dźwiękowego.

  • W ciągu roku szkolnego organizujemy dużo wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych oraz wyjść do różnych instytucji kultury i placówek kulturalno-oświatowych. W okresie ferii letnich Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych, działające przy naszym Ośrodku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych.

  • Dbamy o rozwój i sprawność fizyczną naszych uczniów, prowadząc z nimi zajęcia na basenie, sali gimnastycznej i korekcyjnej, siłowni oraz znajdującym się na zewnątrz obiektu sportowego kompleksie boisk, bieżni, skoczni, na ścieżkach do nauki jazdy na rowerze, wrotkach i rolkach.

  • Uczniowie mogą korzystać z dowozu do szkoły, z fachowej opieki nauczycieli świetlicy po zajęciach szkolnych, a także mogą mieszkać w internacie Ośrodka.

  • Szkoła ma stołówkę i kuchnię, która zaprasza na smaczne posiłki. Naszej stołówce szkolnej przyznano „Certyfikat zdrowego i racjonalnego żywienia”.