Ważny komunikat

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Koleżanki i Koledzy – pracownicy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Uczniów Niewidomych 
i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami

Dnia 12.03.2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r.

Oznacza to, że w tych dniach placówka będzie zamknięta zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.;
„Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w  § 2 i  § 3, oraz nieuczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia organizowane w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym, o którym mowa w  § 2 ust. 3, jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi”.

Drodzy uczniowie

    Pamiętajcie o celu jaki zdeterminował powyższe działania. Ograniczcie do niezbędnego minimum swoje kontakty osobiste i dbajcie w sposób szczególny o profilaktykę i higienę.
Pomimo tego, że placówka nasza nie funkcjonuje „normalnie” pogłębiajcie, doskonalcie swoją wiedzę i nie zmarnujcie tego czasu, tę niespodziewaną przerwę w nauce wykorzystajcie efektywnie w domu.

Szanowni Rodzice

    W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dbajcie o zdrowie swoich najbliższych, wspierajcie swoje dzieci i przypominajcie im o „szkole”.

Drogie Koleżanki i Koledzy, nauczyciele i wychowawcy

    Pomimo nieobecności naszych uczniów w placówce, korzystając z technologii komunikacyjnej, wykorzystajcie dostępne środki aby zminimalizować nieprzewidzianą przerwę w nauce.
Proszę wychowawców o pozostawanie w kontakcie ze swoimi podopiecznymi i wspieranie ich o ile zajdzie taka konieczność.
Pamiętajmy, że pozostajemy w pełnej gotowości powrotu do placówki.


Na terenie Ośrodka pozostaje kadra kierownicza oraz pracownicy administracji i obsługi.

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka mgr Robert Warchalewski