Logo

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Lista osób przyjętych:

 1. Bartko Krystian
 2. Boduch Irena
 3. Borkowski Paweł
 4. Chudy Jakub
 5. Galant Agata
 6. Głuszczak Patryk
 7. Herbeć Zuzanna
 8. Kaczor Patryk
 9. Kaiser Aron
 10. Klim Patrycja
 11. Kocon Jakub
 12. Lewicka Gabriela
 13. Łukomska Wiktoria
 14. Maćkowiak Anna
 15. Makowski Maciej
 16. Marczuk Daria
 17. Mesjasz Jakub
 18. Mitek Jakub
 19. Neuman Marcin
 20. Niwińska Wiktoria
 21. Plesar Patrycja
 22. Roszczak Otylia
 23. Świerczek Aleksandra
 24. Tchórz Kacper
 25. Wachowiak Eryk
 26. Ziółkowski Damian

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 122

Przyjmowani są uczniowie/dzieci niewidomi, słabowidzący oraz z innymi niepełnosprawnościami.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Szkoły Podstawowej Nr 122

 • Oddział Przedszkolny
 • Klasy dla uczniów, niewidomych, słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami (z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
 • Klasy dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

ZGŁASZANIE uczniów/dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 122

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) z załącznikami: kwestionariusz (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<), scan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej, a także przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w celu realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Rodzic/opiekun prawny wysyła w,w. dokumenty pocztą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły podstawowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny pod numerem: (71) 349 56 31

W celu uzyskania skierowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu do Szkoły Podstawowej Nr 122 przy DSOSW nr 13, rodzic/opiekun prawny udaje się wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału Edukacji, właściwego do miejsca zamieszkania.

Dyrektor Ośrodka dokonuje przydziału uczniów do klas, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych uczniów w procesie rekrutacji.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1737 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Kryteria:

 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnożony przez 0,35 oraz wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnożony przez 0,3);
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
  • z języka polskiego oraz matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego dla kandydatów – do technikum,
  • z języka polskiego, matematyki, historii lub biologii i języka obcego dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia

  (ocena celująca – 18 punktów, ocena bardzo dobra – 17 punktów, ocena dobra – 14 punktów, ocena dostateczna – 8 punktów, ocena dopuszczająca – 2 punkty);

 3. liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7;
 4. liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3;
 5. liczba punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

 • złożenie podania (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) oraz kwestionariusza (>>>KLIKNIJ, ABY POBRAĆ<<<) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, w szczególności zwracamy uwagę na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  do 4 sierpnia 2020 do godz. 15.00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
  do 4 sierpnia 2020 r.,
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
  od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r..
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przejętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja na stronie Ośrodka w zakładce rekrutacja)
  do 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

 

 

W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami
we Wrocławiu szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży udziela sekretariat: tel. 71/337-25-26 oraz doradca zawodowy 71/349-07-25.