DSOSW nr 13

SUKCESY MUZYCZNE, TEATRALNE I RECYTATORSKIE

Internat Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

         W dniu 25.04.2015 r. odbył się II- gi  Ogólnopolski Festiwalu Wszelkich Form Muzycznych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych  ,,Razem przez sztukę’’ w Dąbrowie Górniczej. Festiwal  składał się z dwóch części: muzycznej i teatralnej, ponadto organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników. Udział w festiwalu zakończył się pomyślnie dla uczniów z naszego Ośrodka, ponieważ zostali wysoko ocenieni przez jury. W kategorii zespołów muzycznych ,,Zespół z Życia Wzięty’’ prowadzony przez p. Annę Rubin i p. Grażynę  Zielińską- Boszkiewicz zajął III miejsce, a zespół pod kierunkiem p. Krzysztofa Rodaka zdobył Grand Prix. W kategorii zespołów teatralnych szkolna grupa teatralna  pod  opieką p. Agnieszki Szubert otrzymała Grand Prix za przedstawienie ,,Świniopas’’. Muzycznie wspomagał aktorów p. Krzysztof Rodak.

Dodatkowo Dominik Turek , uczeń ZSZ o kierunku kucharz, zajął I miejsce w konkursie na najładniej udekorowaną babeczkę. Konkurs ten  odbył się dla chętnych w trakcie obrad jury.

 

 

Uczniowie naszego Ośrodka odnieśli również sukcesy recytatorskie. 26.03.2015 r. miał miejsce XXVI-ty Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik – Rostkowskiej w Wałbrzychu. Do Wałbrzycha pojechali uczniowie , którzy zostali wyłonieni w konkursie o charakterze regionalnym w Dobroszycach: Paulina Suszko pod opieka artystyczną p. Marii Świergoń oraz Adam Smutek pod opieka artystyczną p. Agnieszki Szubert.

Adam Smutek zajął II miejsce w kategorii uczniów szkół zawodowych, a Paulina Suszko I  miejsce w kategorii uczniów gimnazjum oraz została uhonorowana Nagrodą Specjalną.

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów artystycznych!

 

Komentowanie nie jest możliwe

Goalball – wywiad i artykuł o naszych zawodnikach i trenerach

Sport

Artykuł i wywiad z naszymi zawodnikami i trenerami Goalball’a

Komentowanie nie jest możliwe

Urodziny świetlicy

Gimnazjum, Internat Dzieci, Szkoła Podstawowa

21 kwietnia 2015 r. świetlica obchodziła swoje kolejne urodziny. Na imprezie był tort
z grającą świeczką, wiele smakowitych ciast i słodyczy oraz zabawa w karaoke.

Imprezę rozpoczęły nasze panie pracujące w świetlicy, które zaśpiewały piosenkę „My jesteśmy tanie dranie” a potem występowali wszyscy zdolni, muzykalni uczniowie. „Sto lat” zagrał Witek, Martynka zagrała „W murowanej piwnicy” a Paulina, Małgosia, Klaudia, Natalia i inni śpiewali swoje ulubione piosenki.

Wśród zaproszonych gości była mała Wiktoria z wczesnej interwencji, Adrian, który reprezentował internat, rodzice, dziadkowie i panie: Zosia, Beatka, Irenka, Małgosia
i Danusia. Rodzice i sponsorzy ufundowali nam w prezencie zestawy rozmaitych kloców, które od razu zaczął układać Jędrek z Pawłem. Fajnie się bawiliśmy i już teraz zapraszamy na następne urodziny za rok.

 

Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty z ceramiki

Szkoła Podstawowa

Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej uczestniczyła w  kolejnych  warsztatach  z ceramiki  w Centrum Kultury „Zamek”. 30 kwietnia dzieci poznały dwie techniki lepienia naczyń z gliny. Jedne miseczki czy wazoniki powstały z ręcznie wymodelowanej w jednym kawałku gliny formy naczynia oklejanej na zewnątrz fantazyjnymi wzorami z utoczonych glinianych wałeczków, kulek, ślimaczków bądź ozdobionej płytkim, delikatnym rysunkiem wykonanym za pomocą patyczka. Inne gliniane naczynia powstały na bazie formy z plastikowej miski wyłożonej folią z ręcznie modelowanych wałków i kuleczek. Przygotowane wcześniej kawałki gliny ściśle kładzione obok siebie i odpowiednio dociskane do ścianek formy, po wyjęciu dały piękne miseczki o bardzo ciekawej, dekoracyjnej powierzchni. Gotowe gliniane naczynia odstawione zostały do wyschnięcia, a dla dodatkowej dekoracji dzieci wsypały do nich warstwę kruszonego barwnego szkła, które podczas wypału w piecu stopi się razem z gliną. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały.

Danuta Przewłocka

 

Komentowanie nie jest możliwe

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do szkół ponadgimnazjalnych

Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wyciąg z Zarządzenia Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 uzupełniony o informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do szkół ponadgimnazjalnych Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.)

 

§ 3

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum,

z języka polskiego oraz matematyki, biologii i języka obcego dla kandydatów do technikum, matematyki, historii lub biologii i języka obcego dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej.

3) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

4) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum;

5) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

1) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

-        języka polskiego,

-        historii i wiedzy o społeczeństwie,

-        matematyki,

-        przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

-        języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonego przez 10.

b) Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

2) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

-        10 punktów – ocena: celujący,

-        8 punktów – ocena: bardzo dobry,

-        6 punktów – ocena: dobry,

-        4 punkty – ocena: dostateczny,

-        0 punktów – ocena: dopuszczający;

3) 10 punktów za:

a) 2 punkty na ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

b) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

-        maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b zarządzenia (1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),

-        maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne działające na terenie szkół (1 osiągnięcie – 1 pkt,
2 i więcej – 2 pkt.):

  • zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,
  • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,
  • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

-        1 punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, na przykład:

-        wzorowe zachowanie, lub

-        stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., lub

-        wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów, za egzamin gimnazjalny, o których mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:

-        języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,

-        historii i WOS – średnia liczy punktów za oceny na świadectwie z historii i WOS,

-        matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,

-        przedmiotów przyrodniczych – średnia liczy punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,

-        język obcy – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 pkt 2.

 

§ 4

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 2 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji o wyborze i przeniesienia podania do innej szkoły.

2. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż

trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ

szkoły wchodzącej w skład zespołu).

3. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie,

dołącza w terminie od 26 do 29 czerwca 2015 r. następujące dokumenty:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły,

- kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej),

- podanie o przyznanie miejsca w internacie,

a ponadto:

- dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust, 2 wymienionej na wstępie ustawy:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie równorzędnych przepisów.

 

§ 5

Kwalifikowanie do szkół

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić nie później niż 2 lipca 2015 r.

2. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty najpóźniej w terminie do 6 lipca 2015 r.

3. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół powinno nastąpić nie później niż 7 lipca 2015 r.

4. Zasady odwoływania się rodziców kandydata od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej uregulowane zostały w art. 20zc ust. 6-9 ustawy wymienionej na wstępie.

5. Szkoły, które nie zakończyły rekrutacji do 7 lipca 2015 r. przeprowadzają drugi nabór.

6. Składanie przez kandydatów dokumentów do szkół przeprowadzających drugi nabór –
do 9 lipca 2015 r.

7. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno

nastąpić nie później niż 10 lipca 2015 r.

8. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie

należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2015 r.

 

            W Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13
we Wrocławiu szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży udziela sekretariat szkół ponadgimnazjalnych
tel. 71/337-25-26 oraz doradca zawodowy 71/349-07-25.

 

Komentowanie nie jest możliwe

Nowy plan lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Internat Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W zakładce pobieranie zamieściliśmy obowiązujące plany lekcji dla naszych szkół ponadgimnazjalnych na drugi semestr 2015 roku.

Komentowanie nie jest możliwe

Święto Tańca 2015

Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

 

„Jeśli chcesz ulżyć swemu sercu, zatańcz!”

Grek Zorba

Dnia 16 kwietnia 2015 roku już po raz czwarty w naszym Ośrodku odbyło się Święto Tańca. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej wraz ze swoją wychowawczynią panią Elżbietą Dudą –Czyżowicz zatańczyli szkocki taniec Reel czarownic. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała się w tańcu Drumul dracului oraz Hora Hassidit. Uczniowie klasy I Gimnazjum razem z panią Renatą Burzyńską –wychowawcą klasy zatańczyli szkocki taniec Fearly Reel. Nauczyciele zaprezentowali się w węgierskim tańcu Czardasz, francuskim Bourree, węgierskim Zsi tehara oraz Tread Gently. Uczniowie klas III Gimnazjum przepięknie zatańczyli polski taniec narodowy Polonez. Na zakończenie tegorocznego tanecznego spotkania wszyscy chętni bawili się w szkockim tańcu Strip the willow.

Komentowanie nie jest możliwe

WYCIECZKA DO ZOO

Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy

16.04.2015 roku klasa ze szkoły SPP wraz z Olą o Adamem wybrali się na wycieczkę do wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Podróż choć długa minęła nam bardzo wesoło. Tramwaj linii 10 dowiózł nas do celu. Przewodnikiem i opiekunem całej wycieczki był Paweł, który spisał się na medal. Kupnem i negocjatorem ceny biletów był Grzegorz, który wdziękiem osobistym i zmysłem wierszoklety podbił serce pani kasjerki. Na samym początku naszej wyprawy po zoo Wojtek postanowił w samotności odwiedzić swoje ulubione zwierzęta i poszukać wolnej klatki dla wrogów naszej szkoły. Nasi mężczyźni samochodem terenowym wybrali się na safari w celu poszukiwania lwów. Po nieudanym „polowaniu” Paweł z Wojtkiem powozili konno i dowieźli wszystkich do Afrykarium. W podwodnym świecie Monika z Magdą chciała zakosztować kąpieli w wodospadzie. Wszystkim bardzo podobały się pływające rekiny, płaszczki, żółwie i kotiki. Cała nasza wycieczka odwiedziła dzieciniec, gdzie chętnie głaskaliśmy kozy, lamy, owce i króliki. Odwiedziliśmy słonie: TOTO i BIRMĘ, które były karmione i tresowane. Słonie chętnie podnosiły łapy, machały ogonami i wachlowały wielkimi uszami. Na zakończenie zrobiliśmy sobie zdjęcia z małpkami. Kolejnym punktem naszej wycieczki było poszukiwanie krasnali. Znaleźliśmy krasnala, który myje hipopotama, rozdaje szczęście nowożeńcom, krasnala przyjaciela strażaków, oraz osób z niepełnosprawnością.

Komentowanie nie jest możliwe

Festiwal Wiosenne czarowanie

Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W dniach(17-19).04.2015 uczennice naszego Ośrodka: Krystyna Giecewicz i Anna Gołębiowska wzięły udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „ Wiosenne czarowanie”, który odbywał się w Legionowie pod Warszawą.

Nasze wokalistki zakwalifikowały się do kategorii Open w której rywalizowały z 20 pełnosprawnymi uczestnikami. Obie solistki pomimo wielkiej tremy dużej konkurencji z powodzeniem zaprezentowały piosenki konkursowe.

Krystyna Giecewicz zdobyła III nagrodę. Otrzymała piękną statuetkę oraz instrument o nazwie Melodyka.

Festiwalowi oprócz przesłuchań koncertowych towarzyszyło szereg imprez, koncertów zaproszonych gwiazd z gatunku shanty i piosenki turystycznej. Harcerze zorganizowali też grę terenową oraz tzw. ”świeczkowisko”- wspólne muzykowanie przy świecach.

W niedzielę przed koncertem finałowym wszyscy uczestnicy festiwalu odtańczyli wspólny taniec zwany Belgijką. Na uwagę zasługuje fakt, że miało to miejsce na głównym rondzie w Legionowie.

Udział w festiwalu był dla naszych  wychowanków dużym przeżyciem artystycznym, zaowocował też wieloma ciekawymi znajomościami, udowodnił, że poprzez działania artystyczne można pokonać  bariery niepełnosprawności.

 

Barbara Włosiniak

  

 

 

Komentowanie nie jest możliwe

Półwywiadówka

Doradca zawodowy, Gimnazjum, Internat Dzieci, Szkoła Podstawowa, Szkoła Policealna, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Dnia 17.04.2015 /piątek/

o godz.    1200    

 odbędą się wywiadówki we wszystkich szkołach naszego ośrodka.

Dla szkoły podstawowej i gimnazjum spotkanie z rodzicami rozpocznie się w auli.

Dla szkół ponadgimnazjalnych spotkanie z rodzicami rozpocznie się w gab. 801,

następnie spotkanie w klasach z wychowawcami.

Tego dnia lekcje będą skrócone

Komentowanie nie jest możliwe
« Starsze wpisy


  • O stronie

    Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

    English version About us [pdf]

    deutsch Über uns [pdf]